1- محیط سرد

2- غذای سرد

3- فضای شرم ناک

4- ترس

5- غم

6- کینه